Zespół Szkół im. Bolesława Prusa

istnieje od września 2002 roku, powstał z  połączenia dwóch szkół
Zespołu Szkół Elektroniczno –  Mechanicznych  im. Bolesława Prusa (istniejącego od 1946 r.) oraz Zespołu Szkół nr.3 im. Stanisława Staszica

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-MECHANICZNYCH

5.05 1946– powstanie Państwowej Szkoły Przemysłowej Huty „Częstochowa”. Na stanowisko dyrektora powołany jest Marian Skwara.

1.09.1946- dyrektorem szkoły zostaje mgr Józef Gurgul.

1948- przeniesienie szkoły do budynku przy ul Łukasińskiego 45/50 i zmiana nazwy na Zasadnicza Szkoła Hutniczo- Elektryczna.

1949- do szkoły przyjmowane są dziewczęta. Tworzy się podział na Szkołę Zawodową, której dyrektorem zostaje Karol Moszczyński, oraz Technikum Hutnicze, którego dyrektorem zostaje Walenty Kopecki.

1950- Technikum Hutnicze przenosi się do budynku przy ul. Prusa 20.

1951- rozpoczęcie budowy internatu szkolnego.

1953- dyrektorem Technikum Hutniczego zostaje Stefan Strojny. Do użytku oddano internat szkolny.

1956- I zjazd absolwencki Technikum Hutniczego.

1957- Technikum Hutnicze staje się szkołą podległą Ministerstwu Oświaty. Wydłużony zostaje cykl nauki w Technikum do 5 lat.

1958- połączenie Zasadniczej Szkoły Hutniczej z Technikum Hutniczym pod wspólną nazwą Technikum Hutnicze. Dyrektorem zostaje Stefan Strojny.

1959- powstaje Liceum Mechaniczne dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

1961- do Technikum Hutniczego włączone zostaje Technikum dla Pracujących.

1962- Technikum Hutnicze otrzymuje imię Walentego Obraniaka.

1963- zostaje utworzona Państwowa Szkoła Techniczna, Zasadnicza Szkoła Metalowa zostaje oddzielona od Technikum Hutniczego.

1966- utworzona zostaje klasa młodzieży z Omanu.

1969- Państwową Szkołę Techniczną przekształcono w Pomaturalne Studium Mechaniczne.

1972- powołane zostaje Liceum Zawodowe. Wszystkie typy szkół wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

1973- kończy działalność Zasadnicza Szkoła Metalowa.

1980- Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przemianowany zostaje na Zespół Szkół Mechanicznych. Dyrektorem zostaje Lucjan Palut.

1989- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

1990- Zespół Szkół Mechanicznych przekształcony zostaje w Zespół Szkół Elektroniczno-Mechanicznych.

1991- stanowisko dyrektora obejmuje Ryszard Gajda.

1992- oddanie do użytku sali gimnastycznej.

1994- decyzją Rady Pedagogicznej anulowano imię Walentego Obraniaka jako patrona Technikum Hutniczego.

1995- nadanie Zespołowi Szkół Elektroniczno- Mechanicznych imienia Bolesława Prusa

1995- otwarcie Liceum Technicznego.

1996- jubileusz 50-lecia Technikum Hutniczego.

 

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ im. STANISŁAWA STASZICA

1.09.1958- powstanie przyzakładowej Szkoły Zawodowej przy Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Na stanowisko dyrektora powołany zostaje Janusz Kurski.

1962- powstaje Trzyletnie Technikum Mechaniczno- Hutnicze dla Pracujących na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. Dyrektorem zostaje Zdzisław Jasinkiewicz.

1966- wręczenie Zasadniczej Szkole sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Szkoły

1967- powstanie przy Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących Młodocianych  klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Dorosłych. Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje Zdzisław Bruś.

1972- przy Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje Liceum Zawodowe.

1974- połączenie Przyzakładowej Szkoły Zawodowej z Trzyletnim Technikum Mechaniczno- Hutniczym dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im.            B. Bieruta pod wspólną nazwą Zespół Szkół Zawodowych im. Bolesława Bieruta w Częstochowie.

1998- nowym patronem zostaje Stanisław Staszic, pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

 

 

Historia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa

 

1 września 2002 – połączenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Mechanicznych im. B. Prusa i Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica; powołanie Zespołu Szkół przy ul. Prusa pod dyrekcją mgr. Artura Zacharskiego; podjęcie przez nauczycieli, uczniów i RR działań o powrót patrona
8 kwietnia 2003 – ponowne nadanie szkole imienia Bolesława Prusa z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony, poświęcenie sztandaru
2003 – uruchomienie strony internetowej Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
2005 – rozpoczęcie przez uczniów nauki w nowym zawodzie: mechatronik
2006 – obchody 60. rocznicy powstania szkoły z udziałem władz oświatowych
1 września2007 – powołanie na stanowisko dyrektora mgr. inż. Dariusza Rataja; powstanie nowej pracowni komputerowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”; zainaugurowanie Rajdów Integracyjnych klas pierwszych
2008 – rozpoczęcie przez uczniów nauki w nowym kierunku: technik geodeta; pierwsze uczestnictwo młodzieży kształcącej się w tym zawodzie w Gis Day – projekcie o zasięgu światowym, zainicjowanym przez Towarzystwo National Geographic; zainaugurowanie obchodów Dnia Rodzica
2008 – powstanie nowej pracowni geodezyjnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt geodezyjny, dzięki projektowi „Idziemy w parze, ja i mój zawód”, finansowanemu z funduszów Unii Europejskiej. Do pracowni zakupiono: tachimetr elektroniczny TopCon GPT 3107N, teodolity, niwelatory, komplety tyczek, stojaki, łaty niwelacyjne, statywy, taśmy geodezyjne, ruletki oraz szkicowniki. Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie systematycznie pracowali nad rozwojem kierunku.
2009 – przystąpienie Zespołu Szkół im. B. Prusa do projektu „Idziemy w parze ja i mój zawód”; uzyskanie przez uczniów wysokich wyróżnień i nagród na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim (Mariusz Chwist laureatem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej)
2010 – rozpoczęcie przez uczniów nauki w zawodzie: fototechnik; pierwsze ich sukcesy
2011 – przystąpienie szkoły do projektu: „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” oraz międzynarodowego programu Comenius
2011 – debiut geodetów w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, w kolejnym roku drużyna zdobyła 15 miejsce w Polsce, najwyższe spośród szkół województwa śląskiego.
1 września 2012 – przekształcenie Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Bursę Miejską
2012 – podpisanie przez dyrektora, pana Dariusza Rataja dwóch listów intencyjnych: z wiceprezesem ISD Huty Częstochowa panem Andrzejem Jakubowem ,w celu powrotu szkoły do tradycji kształcenia hutników oraz w imieniu prezesa firmy „Satel”, panem Maciejem Domagalskim– koordynatorem projektu eduSatel, w celu podnoszenia kwalifikacji i wiedzy uczniów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej, ochrony mienia i elektronicznych systemów zabezpieczeń;
2012 powstanie w szkole nowej pracowni Laboratorium Systemów Alarmowych opartej o innowacyjny program nauczania zajęć praktycznych eduSatel, dla zawodu technik elektronik. Program uwzględnia najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, a także umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do wymogów współczesnego rynku pracy.
2013 – podpisanie porozumienia między wiceprezesem Zakładu Rerexpol Alchemia S.A. panem Markiem Misiakiewiczem, a dyrektorem Zespołu Szkół im. B. Prusa panem Dariuszem Ratajem, współpraca ma służyć skorelowaniu wiedzy teoretycznej z praktyczną w zawodach technik informatyk, technik mechatronik oraz operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;
2013 – przystąpienie szkoły do projektu „Akademia młodego zawodowca”; sukcesy uczniów w finałach: I Olimpiady o Odnawialnych Źródłach Energii oraz XXXVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i XXXV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; powołanie do życia Stowarzyszenia Uczniów, Rodziców i Pracowników „PRUS”

 

Skip to content