STYPENDIUM SOCJALNE

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

STYPENDIUM SOCJALNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 za okres od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.
Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024, jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć oświadczenia, dotyczące sytuacji finansowej rodziny, w placówce szkolnej, do której uczęszcza uczeń do dnia 10.05.2024.
Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego.

Informujemy ponadto:

– zgodnie z załączonym Wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2023/2024 w II semestrze obowiązują imienne  faktury i rachunki za okres: od stycznia 2024 r. do  czerwca 2024 r.

– wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie, udzielą pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych, Zespół ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży pod nr tel. (34) 372-42-20,
w godzinach urzędowania.

e-mail: [email protected]

Skip to content